• VOP
 • Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Tento dokument obsahuje obchodní podmínky upravující užívání licence programu Online Store a dalších souvisejících služeb poskytovaných podnikající fyzickou osobou, Róbert Pánisz, které platí pro objednávku a nákup na internetové stránce www.onlinestore.cz .

Obchodní podmínky upravují a vymezují vztahy mezi prodávajícím a jeho klienty (kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba , řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li smluvní stranou podnikatelský subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění. Klient - kupující má možnost seznámit se s Obchodními podmínkami před samotným objednáním zboží a služeb.

poskytovatel - Róbert Pánisz, IČ: 73489824, Kaplického 985, Sezimovo Ústí, PSČ 39101.

klient - uživatel Licence programu a souvisejících služeb. Klientem může být fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smluvní vztah s Poskytovatelem Smlouvou.

smlouva - je dle těchto Obchodních podmínek licenční smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem, přičemž tyto Obchodní podmínky jsou její neoddělitelnou součástí.

program - proprietární (vlastnický) software Online Store, na který je poskytnuta licence k užívání dle těchto Obchodních podmínek.

Online Store - softwarový produkt poskytovatele s následující specifikací:

Internetový obchod označený poskytovatelem značkou Online Store slouží pro obchodování na internetu bez omezení druhu zboží a jehož vzhled a současné funkce jsou zveřejněny na internetových stránkách www.onlinestore.cz.

licence programu - oprávnění používat program Online Store, jehož vykonavatelem majetkových autorských práv v souladu s právem České republiky k softwarovému produktu je poskytovatel. Poskytovatel je oprávněn poskytnout Klientovi Licenci programu.

klientský účet Online Store - funguje jako přihlášení k zákaznické podpoře na internetových stránkách www.onlinestore.cz

obsah – informace vložené klientem, informace o zboží, obrázky zboží, kategorie, reklamní bannery, atp.

ceník - aktuální stanovená hodnota poskytované licence a souvisejících služeb Online Store, který si může klient vyžádat od poskytovatele a jehož elektronická forma je přístupná na internetové adrese www.onlinestore.cz/cz_cenik-tarify-onlinestore,63.html .

Související služby jsou servisem souvisejícím s poskytnutou Licencí programu, jako je nasazení a realizace Online Store, webhosting na serveru poskytovatele a následná podpora klienta.

Ceník doplňkových služeb Online Store je aktuální stanovená hodnota doplňujících služeb související s předmětem smlouvy. Klientovi je poskytován kdykoliv na vyžádání a to buď e-mailem či v klientském účtu Online Store. Doplňkové služby jsou služby poskytované a realizované na přání klienta , jako jsou úpravy vzhledu a designu nebo v některých realizovatelných případech úpravy programu, poradenské služby a specifické servisní služby.

2. Objednávka Online Store a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránek www.onlinestore.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami stejně tak s reklamačním řádem. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrzuje kupujícímu informativním emailem, písemně či telefonicky, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

V případě že je součástí objednávky registrace domény .cz, dáváte automaticky aktivní souhlas s aktuálními pravidly registrace domén. Tato pravidla najdete na webu správce domén CZ.NIC - Pravidla a postupy.

3. Povinnosti poskytovatele

Na základě klientem provedené objednávky a její následné úhrady poskytuje poskytovatel klientovi uživatelskou licenci programu, a to v v rozsahu daném těmito obchodními podmínkami a zákonem. Pro plné využití takto poskytnuté licence se poskytovatele zavazuje dodat klientovi služby související s užíváním Online Store, nasazení Online Store, webhosting a podporu Programu, s následující specifikací.

Zprovoznění programu Online Store obsahuje spuštění programu a jeho zpřístupnění klientovi v následujících krocích:

1. Zprovoznění programu na objednávkou definovaném hostingu a internetové adrese.

2. Vytvoření e-mailových schránek v počtu stanovém příslušným objednaným tarifem a podle požadavku klienta a jejich zpřístupnění.

3. Zpřístupnění stránek aplikace Online Store klientovi a její administrace přístupnou přes internetový prohlížeč

4. O dokončení zprovoznění programu a souvisejících služeb je klient bezodkladně informován e-mailovou zprávou obsahující všechny výše uvedené přístupové informace.

4. Licenční podmínky

Postoupení licence k užívání softwaru třetím osobám je povoleno. K převedení licence, např. dalším prodejem projektu, jenž byl vytvořen a realizován v aplikaci Online Store, jiné osobě, je potřeba předchozí písemné vyrozumění poskytovatele a jeho souhlas. Na souhlas poskytovatele k převedení licence není právní nárok.

5. Záruka a odpovědnost za vady

Program Online Store je vyhotoven dle nejlepšího vědomí a svědomí a před vlastním zprovozněním byl důkladně prověřen a otestován. S ohledem na charakter a budoucí vývoj internetového prostředí však nelze zaručit jeho naprostou a trvalou bezchybnost. Proto je na prokázané a významné programové nedostatky poskytována záruka v délce 24 měsíců od nákupu licence a po celou dobu pronájmu. Během této doby bude případná prokázaná a dostatečně zdokumentovaná programová chyba bezodkladně poskytovatelem odstraněna. Chyba v programu dává během uvedené doby držiteli licence také nárok na případnou aktualizaci softwaru, je-li k dispozici. Není-li aktualizace k dispozici, má nárok držitel licence na její odstranění.

Funkce, které nejsou v programu obsaženy a klient je od poskytovatele požaduje nejsou chybou, pokud nebyly poskytovatelem písemně přislíbeny. Další záruky jsou tímto vyloučeny, není-li to v rozporu se zákonnými ustanoveními.

Poskytovatel je odpovědný za pravidelný rozvoj programu Online Store pokud není smlouvou stanovenou jinak, přitom další úpravy obsahu nebo vzhledu na míru mohou být zpoplatněny.

Poskytovatel je odpovědný za odstraňování chyb programu nahlášených klientem na uživatelském účtu Online Store nebo na e-mail onlinestore@panavis.cz.

Poskytovatel odpovídá za korektní funkčnost a běh aplikace Online Store a její dostupnosti v prostředí internetu, kromě případů uvedených níže. Provozovatel není oprávněn bez přímého vyžádání klienta nahlížet do dat nebo upravovat data umístěná v aplikaci nebo ve sjednaném webhostingu či službách ( email, FTP).

Poskytovatel bude zproštěn zodpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, pokud k tomu došlo v důsledku zásahu klienta, třetí osoby nebo vyšší moci. Za vyšší moc jsou považovány okolnosti, vzniklé po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídaných a neodvratných událostí mimořádné povahy. Za zásah třetí osoby jsou považovány okolnosti v důsledku nepředvídatelných zásahů či událostí způsobených „na cestě“, tedy u poskytovatelů dalších prostředků zajišťujících dostupnost služeb sjednaných ve smlouvě.

Poskytovatel neodpovídá za závady, škody a ztrátu či poškození dat vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správcem systému klienta nebo v důsledku napadení aplikace třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu softwarové aplikace na internetu, za přerušení poskytování služeb způsobené zásahem vyšší moci, selhání dodávky elektrické energie, v případě poruchy na zařízení , výpadku internetového připojení způsobeném poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou.

Poskytovatel stejně tak neodpovídá za klientovo případné porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony, které by klient způsobil provozem své prezentace.

Poskytovatel neodpovídá ani za funkčnost či nefunkčnost sjednaných a poskytovaných služeb v případě změny technického kontaktu, DNS serveru, nastavení přidružených DNS záznamů domény klientem nebo spravuje-li klient své doménové jméno vlastními silami či prostřednictvím jiného subjektu. Nefunkčnost sjednaných služeb klientovi, pokud je způsobená výše uvedenými důvody, nemá vliv na sjednanou úhradu služeb klientem.

Poskytovatel má právo krátkodobě na maximálně 24 hodin omezit či přerušit poskytování služeb z důvodu nutné údržby hardwarových či softwarových prostředků nebo z důvodu aktualizace Online Store. Je-li to možné, informuje poskytovatel klienta o provádění uvedených činností s dostatečným předstihem. Klientovi nevzniká v tomto případě právo na reklamaci nebo odstoupení od smlouvy.

V případě, že klientovi vznikne jakákoliv škoda či ztráta v důsledku porušení povinnosti poskytovatele při poskytování aplikace Online Store nebo služeb souvisejících, nahradí poskytovatel klientovi škodu do výše, kterou mohl předvídat v souladu s ustanovením §379 obchodního zákoníku, přičemž tato předvídatelná škoda nepřekročí cenu poskytovaného dvouměsíčního plnění.

6. Odpovědnost uživatele a klienta Online Store

Klient je zodpovědný za obsah a data zveřejněná a umístěná v poskytnutém webprostoru, stejně tak za data a informace přenášené pomocí všech portů a výstupů (např.: FTP, Mail).

Klient má plnou odpovědnost za zákonné nakládání s osobními daty uživatelů prezentace a zákazníků obchodu vytvořeném aplikací Online Store.

Klient se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno poskytovatele, nebude se pokoušet pronikat do klientských účtů a poskytnutých služeb ostatních klientů.

Klient se zavazuje nevkládat a neumisťovat v rámci své prezentace a dostupných datových úložištích (FTP, mail) zvláště odcizené programy, dětskou pornografii, citlivá data a informace obchodní povahy, ohrožující bezpečnost státu, výchovu mládeže, nebo propagující násilí v přímé i zprostředkované formě. Klient není oprávněný používat funkcí a služeb aplikace, emailu a dalších výstupů k šíření SPAM-u a nebezpečného obsahu, jenž by mohl potenciální příjemce obtěžovat či mravně a psychicky poškozovat.

Klient je zodpovědný za veškeré skripty a další aplikace umístěné a provozované na jemu vyhrazeném webprostoru. Nadměrné zatěžování svěřených služeb a prostředků především nefunkčními, pomalými či jinak nebezpečnými skripty je zakázáno a může být po dohodě s klientem omezeno poskytovatelem.

Je přísně zakázaný provoz skriptů a programů, které mohou přímo i nepřímo poškozovat jiné klienty, poskytovatele nebo samotný provoz souvisejícího internetového prostředí a jeho uživatele.

7. Klientská podpora

Poskytovatel se zavazuje zabezpečit podporu k užívání aplikace Online Store a sjednaných souvisejích služeb. Podporou se rozumí součinnost a nápomoc v souvislosti s programem Online Store, zejména jeho obsluhou a používáním či řešením problémů. Poskytovatel není povinný poskytovat podporu k programům či prostředkům a aplikacím jakkoliv souvisejících s přístupem ke službám a užíváním Online Store (např. nastavení emailového klienta, obsluha PC, notebooku, atp.).

Ke klientské podpoře slouží klientovi emailová adresa panavis@seznam.cz nebo telefonní číslo +420 702 853 664 .

8. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto obchodní podmínky nebo ceny Licence programu a to zveřejněním na webových stránkách www.onlinestore.cz

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.onlinestore.cz v den odeslání elektronické objednávky. Jejím odesláním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednané Licence programu a doplňkových služeb, není-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním zákoníkem.

9. Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel může být v rámci užití služeb klienta zpracovatelem osobních údajů ukládaných v programu. Nedílnou součástí těchto VOP je tedy Dodatek všeobecných obchodních podmínek ve vztahu k GDPR - Zpracovatelská smlouva, v rámci které jsou vymezena práva a povinnosti poskytovatele a klienta pro případy takového zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR).

Poskytovatel si vyhrazuje právo Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Informace

Za chybějící obsah některých sekcí našich stránek se velice omlouváme, právě postupně nasazujeme nové stránky.

Bezpečný nákup

Mnohaletá historie

Zprovoznění do 24h.

Vstřícný přístup k zákazníkovi.

Stabilní a silná společnost.

 • Vyzkoušejte

  Vyzkoušejte si demo verzi e-shopu

   

  Už.jméno: test
  Heslo: test
 • Affiliate

  Zapojte se do našeho affiliate programu a získejte odměnu za každého přivedenéno klienta.